Informacje prawne

Poniższe postanowienia dotyczą zarówno spółki CT Polska Sp. z o.o., jak i jej spółek-córek.

Korzystanie z witryn internetowych, odpowiedzialność za produkt

Informacje podawane w tych witrynach internetowych nie są wiążące i są przekazywane wyłącznie do celów informacyjnych. Mają jedynie charakter informacyjny i nie przedstawiają ofert w rozumieniu odpowiednich przepisów. Bardziej szczegółowe informacje i warunki umowy można uzyskać od właściwego autoryzowanego sprzedawcy. Nie ma możliwości zawarcie umowy dotyczącej przedstawionych towarów na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej.

W dowolnym momencie, i bez uprzedzenia, CT Polska Sp. z o.o. może zmieniać lub aktualizować swoje strony internetowe oraz opisane na nich produkty i usługi. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, witryny CT Polska Sp. z o.o. nie zawierają żadnych gwarancji ani informacji o parametrach, które powodują odpowiedzialność firmy CT Polska Sp. z o.o., zarówno wyraźnie, jak i domniemanie, w tym w odniesieniu do aktualnej ważności, dokładności, kompletności i jakości danych informacji.

Firma CT Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za swoje strony internetowe. Niniejszym wyłącza się odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty i szkody, roszczenia odszkodowawcze i/lub za szkody następcze wszelkiego rodzaju oraz bez względu na podstawę prawną, poniesione w wyniku dostępu do lub korzystania ze stron internetowych, w szczególności w związku z zainfekowaniem środowiska komputerowego wirusami.

Istnienie i wywiązywanie się z zobowiązań oraz odpowiedzialność CT Polska Sp. z o.o. za produkty i usługi podlegają wyłącznie postanowieniom umów zawartych z nimi w powiązaniu z aktualną wersją standardowych warunków handlowych CT Polska Sp. z o.o. obowiązujących w każdym przypadku.

Informacja dotycząca odnośników zewnętrznych

Nasza oferta zawiera odnośniki do należących do stron trzecich zewnętrznych witryn internetowych, na treść których nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym nie ponosimy za tę treść żadnej odpowiedzialności. Za treść poszczególnych stron internetowych, do których przekierowują odnośniki, odpowiedzialny jest ich dostawca lub operator. Strony, do których odnośniki znajdują się w naszej witrynie internetowej zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawnych w czasie tworzenia poszczególnych odnośników. W czasie tworzenia odnośników nie wykryto treści sprzecznych z prawem. Nieustanna obserwacja treści poszczególnych stron internetowych, do których przekierowują odnośniki, nie jest jednak rozsądna bez konkretnej informacji wskazującej na naruszenie prawa. Jeżeli jakiekolwiek odnośniki zostaną uznane za niezgodne z prawem, zostaną natychmiast usunięte.

Dostępność produktów na świecie

Ta strona internetowa może zawierać informacje o produktach które nie są jeszcze dostępne w kraju użytkownika.Obecność takich informacji na tej stronie nie oznacza, że CT Polska Sp. z o.o. zamierza poinformować, że produkt będzie dostępny na całym świecie. Sprzedawca lub przedstawiciel firmy CT Polska Sp. z o.o. poda więcej informacji na temat przyszłych planów dotyczących produktów, które nie są jeszcze dostępne dla użytkownika.

Znaki towarowe i prawo autorskie

Znajdujące się na tych stronach znaki towarowe i logo („znaki towarowe”) są własnością firmy CT Polska Sp. z o.o. i jej spółek zależnych. Żadnych informacji podanych na tych stronach nie można interpretować jako udzielenie licencji ani uprawnień do używania znaków towarowych. W tym celu wymagana jest wyraźna pisemna zgoda CT Polska Sp. z o.o.. Nieuprawnione wykorzystywanie tych znaków towarowych jest surowo zabronione. CT Polska Sp. z o.o. będzie dochodzić swoich praw własności intelektualnej na całym świecie, z zastrzeżeniem przepisów obowiązujących w każdym przypadku.


Copyright © 2018 CT Polska Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znajdujące się na tych stronach teksty, grafiki, animacje, utwory muzyczne, dźwięki i inne materiały podlegają przepisom prawa autorskiego i innym przepisom własności intelektualnej firmy CT Polska Sp. z o.o. i jej spółek zależnych. CT Polska Sp. z o.o. jest właścicielem praw autorskich do doboru, koordynacji i aranżacji materiałów na tej stronie. Materiały te nie mogą być kopiowane do użytku komercyjnego ani do rozpowszechniania. Nie można ich również zmieniać ani przekazywać innym stronom.